بزودی تمامی محصولات این وب سایت به صورت رایگان عرضه خواهد شد و فروش محصولات متوقف شده است اطلاعات بیشتر


 • دقایقی با شما !

 • GIS ، مفاهیم و کاربردها
  مدل های داده در GIS

 • نصب و آماده سازی پکیج ArcGIS نسخه 10.2.2
  ساختار نرم افزار های ArcMap و ArcCatalog
  شروع کار با ArcMap

 • شروع ترسیم
  جدول داده های توصیفی
  Database چیست ؟
  انتخاب با داده های توصیفی
  محاسبات با مقادیر Field ها
  یک تمرین در مقیاس واقعی

 • جاذبه ! (Gravity)
  سیستم مختصات جغرافیایی (GCS)
  یک ثانیه !
  مشکل پوست پرتقالی !
  سیستم تصویر UTM
  تبدیلات بین سیستم های مختصات در ArcMap

 • ابزارهای اولیه (Basic Tools)
  داده های مکانی رایگان
  یک مکانیابی ساده !
  استفاده از Model Builder
  داده های توصیفی بر اساس هندسه
  یک پروژه بزرگ !

 • ماتریکس (The Matrix)
  نمایش داده های رستری در ArcMap
  خطاها در تصاویر ماهواره ای
  تصحیح هندسی تصاویر و عملیات Georeferencing
  ژئورفرنس کردن در UTM و آرشیوهای رایگان

 • رقومی سازی با نظارت (Supervised Digitizing)
  استفاده از فایل های CAD
  استفاده از جداول Excel
  استفاده از فایلهای KML و KMZ

 • محاسبات روی مقادیر ماتریس ها
  Surface Tools
  مدل رقومی ارتفاعی زمین (DEM) و منحنی های میزان
  ابزارهای اقلیدسی (Euclidean Tools)
  رسترهای هزینه (Cost Rasters)
  درونیابی (Interpolation) و سطوح 2.5 بعدی
  IDW یا Inverse Distance Weighted
  Danie G. Krige - Kriging
  تراکم و سرانه (Density)
  جمع بندی روش های درونیابی

 • ارتقاء به ArcGIS 10.3
  اطلاعات شهری 1
  اطلاعات شهری 2 - طرح زوج و فرد و ترافیک
  اطلاعات شهری 3 - حمل و نقل زیرزمینی
  طراحی ساختار DataBase شبکه مترو
  ساخت Raster های میانه
  ساخت Raster تراکم جمعیت
  نیاز به Reclassification
  پول در درجه اول ! (Money's First)
  چالش بزرگ در ارزش گذاری
  ضمیمه و جمع بندی

 • الگوریتم AHP
  مدلسازی AHP در نرم افزار Expert Choice

 • آشنایی با مفهوم شبکه و Network Analyst
  الگوریتم دکسترا
  تحلیل شبکه 1
  تحلیل شبکه 2
  تحلیل شبکه 3

 • هوش مصنوعی 1
  هوش مصنوعی 2