[message]

توسعه ژانر Battle Royale با Unreal Engine 4

محتوا

ثبت نام در سایت
غیر رایگان سطح آموزش : مقدماتی تا پیشرفته زمان کل آموزش : 7 ساعت و 18 دقیقه

محتوا

نیازمندی ها
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
لیست ویدئو ها
عنوان حجم زمان پیوست دانلود
   ساخت دیسک مجازی 20 MB 00:05:00 - رایگان
   نصب Unreal Engine 4 20 MB 00:05:00 - رایگان
   با محیط Unreal Engine آشنا شویم 106 MB 00:20:00 - رایگان
   Import مدل به UE4 86 MB 00:15:00 - رایگان
   اختصاص ورودی های کنترلر 63 MB 00:08:00 - رایگان
   آماده سازی 3dsMax و ابزار Asset Tools 21 MB 00:05:00 - رایگان
   Export مدل از UE4 به 3dsMax 36 MB 00:07:00 - غیر رایگان
   جدا کردن اجزای Wraith 113 MB 00:10:00 - غیر رایگان
   در مورد Biped ها 57 MB 00:07:00 - غیر رایگان
   آماده سازی Rig برای Wraith 377 MB 00:25:00 - غیر رایگان
   Skin کردن Wraith 347 MB 00:13:00 - غیر رایگان
   Export مدل Wraith از 3dsMax 45 MB 00:10:00 - غیر رایگان
   Export متعلقات Wraith از 3dsMax 61 MB 00:10:00 - غیر رایگان
   Export مدل Wraith برای Mixamo 84 MB 00:12:00 - غیر رایگان
   انتخاب انیمیشن های مناسب از Mixamo 96 MB 00:15:00 - غیر رایگان
   آشنایی با سیستم Blueprint 60 MB 00:16:00 - غیر رایگان
   ساخت بلوپرینت کاراکتر 50 MB 00:10:00 - غیر رایگان
   تعریف ورودی های کنترلر 80 MB 00:12:00 - غیر رایگان
   چند روتوش روی کاراکتر 105 MB 00:11:00 - غیر رایگان
   کمی روتوش بر روی کد 39 MB 00:08:00 - غیر رایگان
   درباره Blend Space ها 91 MB 00:12:00 - غیر رایگان
   نحوه محاسبه سرعت Footstep 103 MB 00:07:00 - غیر رایگان
   تعریف ورودی های کنترلر برای کنترل سرعت دویدن 68 MB 00:05:00 - غیر رایگان
   درون یابی برای تغییر سرعت 85 MB 00:10:00 - غیر رایگان
   درون یابی برای ورودی های کنترلر 63 MB 00:07:00 - غیر رایگان
   روتوش روی انیمیشن ها 60 MB 00:04:00 - غیر رایگان
   ساخت Blend Space دو بعدی 221 MB 00:11:00 - غیر رایگان
   میدان دید دوربین و روتوش روی کد 62 MB 00:10:00 - غیر رایگان
   یک پرش ساده با استفاده از State Machine 97 MB 00:10:00 - غیر رایگان
   پرش با الگوریتم پیچیده 217 MB 00:20:00 - غیر رایگان
   تغییر ارتفاع پرش 35 MB 00:03:00 - غیر رایگان
   محدود کردن جهات کنترلر 83 MB 00:04:00 - غیر رایگان
   شارژ یا کاهش یک خصوصیت 128 MB 00:15:00 - غیر رایگان
   مقدمه ای بر HUD و UI 91 MB 00:11:00 - غیر رایگان
   Progress Bar سفارشی 43 MB 00:07:00 - غیر رایگان
   نمایش جان و زره در HUD 64 MB 00:08:00 - غیر رایگان
   وارد کردن ضربه یا افزایش جان 167 MB 00:10:00 - غیر رایگان
   جواب سئوال پیشین 30 MB 00:03:00 - غیر رایگان
   سوار کردن اسلحه بر روی دست 213 MB 00:15:00 - غیر رایگان
   سیستم IK چیست؟ 62 MB 00:12:00 - غیر رایگان
   استفاده از IK برای جایگذاری دست چپ 100 MB 00:10:00 - غیر رایگان
   انیمیشن های Additive و تیر اندازی 86 MB 00:09:00 - غیر رایگان
   پرتاب پرتابه 86 MB 00:11:00 - غیر رایگان
ابزار ها
عنوان حجم دانلود
   Assets-1.zip 28 MB غیر رایگان
   Assets-2-Walk-Animations.zip 1 MB رایگان
مطالب مرتبط
محتوایی برای نمایش وجود ندارد.
دانلود یکجا
اخبار این آموزش
1399/04/15
   ویدئو انیمیشن های Additive و تیر اندازی در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو پرتاب پرتابه در بخش محتوا اضافه شد.
1399/04/14
   ویدئو سیستم IK چیست؟ در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو استفاده از IK برای جایگذاری دست چپ در بخش محتوا اضافه شد.
1399/04/13
   ویدئو جواب سئوال پیشین در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو سوار کردن اسلحه بر روی دست در بخش محتوا اضافه شد.
1399/04/12
   ویدئو نمایش جان و زره در HUD در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو وارد کردن ضربه یا افزایش جان در بخش محتوا اضافه شد.
1399/04/11
   ویدئو مقدمه ای بر HUD و UI در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو Progress Bar سفارشی در بخش محتوا اضافه شد.
1399/04/10
   ویدئو محدود کردن جهات کنترلر در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو شارژ یا کاهش یک خصوصیت در بخش محتوا اضافه شد.
1399/04/09
   ویدئو پرش با الگوریتم پیچیده در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو تغییر ارتفاع پرش در بخش محتوا اضافه شد.
1399/04/08
   ویدئو میدان دید دوربین و روتوش روی کد در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو یک پرش ساده با استفاده از State Machine در بخش محتوا اضافه شد.
1399/04/07
   ویدئو روتوش روی انیمیشن ها در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو ساخت Blend Space دو بعدی در بخش محتوا اضافه شد.
1399/04/06
   ویدئو درون یابی برای تغییر سرعت در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو درون یابی برای ورودی های کنترلر در بخش محتوا اضافه شد.
1399/04/05
   ویدئو نحوه محاسبه سرعت Footstep در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو تعریف ورودی های کنترلر برای کنترل سرعت دویدن در بخش محتوا اضافه شد.
1399/04/04
   ویدئو درباره Blend Space ها در بخش محتوا اضافه شد.
1399/04/03
   ویدئو چند روتوش روی کاراکتر در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو کمی روتوش بر روی کد در بخش محتوا اضافه شد.
1399/04/02
   ویدئو ساخت بلوپرینت کاراکتر در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو تعریف ورودی های کنترلر در بخش محتوا اضافه شد.
1399/04/01
   ویدئو آشنایی با سیستم Blueprint در بخش محتوا اضافه شد.
1399/03/31
   ویدئو Export مدل Wraith برای Mixamo در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو انتخاب انیمیشن های مناسب از Mixamo در بخش محتوا اضافه شد.
1399/03/30
   ویدئو Export مدل Wraith از 3dsMax در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو Export متعلقات Wraith از 3dsMax در بخش محتوا اضافه شد.
1399/03/29
   ویدئو در مورد Biped ها در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو آماده سازی Rig برای Wraith در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو Skin کردن Wraith در بخش محتوا اضافه شد.
1399/03/28
   ویدئو آماده سازی 3dsMax و ابزار Asset Tools در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو Export مدل از UE4 به 3dsMax در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو جدا کردن اجزای Wraith در بخش محتوا اضافه شد.
1399/03/27
   ویدئو ساخت دیسک مجازی در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو نصب Unreal Engine 4 در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو با محیط Unreal Engine آشنا شویم در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو Import مدل به UE4 در بخش محتوا اضافه شد.
   ویدئو اختصاص ورودی های کنترلر در بخش محتوا اضافه شد.