آموزش های این وب سایت به صورت رایگان در دسترس است. اطلاعات بیشتر

سرفصل پکیج آموزش بازی سازی با Unreal Engine

مدت زمان کل آموزش : 37 ساعت و 23 دقیقه | بخش های رایگان : 2 ساعت و 47 دقیقه
  اخبار آموزش   سرفصل آموزش   سرفصل مرجع (تکمیلی)

نمایش هدف محور
نمایش خطی
Setting Unreal Engine Up
مقدماتی 15 دقیقه
Unreal Engine - Essentials
مقدماتی 1 ساعت و 33 دقیقه
پیشنیاز ها

Using Brush - Essentials
مقدماتی 1 ساعت و 17 دقیقه
پیشنیاز ها

Using Blueprints - Essentials
مقدماتی 2 ساعت و 22 دقیقه
پیشنیاز ها

3dsMax - Essentials
مقدماتی 59 دقیقه
3dsMax Basic Modeling
مقدماتی 3 ساعت و 59 دقیقه
پیشنیاز ها

Rotating Rings Project
مقدماتی 1 ساعت و 3 دقیقه
پیشنیاز ها

Making First Foliage
مقدماتی 1 ساعت و 24 دقیقه
پیشنیاز ها

Material - Essentials
مقدماتی 1 ساعت و 12 دقیقه
پیشنیاز ها

Wind Simulation using Material
مقدماتی 39 دقیقه
پیشنیاز ها

Most Common Usage of Triggers
مقدماتی 52 دقیقه
پیشنیاز ها

Particle System - Essentials
مقدماتی 1 ساعت و 10 دقیقه
پیشنیاز ها

Sound FX - Essentials
مقدماتی 40 دقیقه
پیشنیاز ها

Game - Rolling Ball
مقدماتی 3 ساعت و 44 دقیقه
پیشنیاز ها

Game Mechanic - Mover
مقدماتی 1 ساعت و 4 دقیقه
پیشنیاز ها

Game Mechanic - UFO
متوسط 2 ساعت و 42 دقیقه
Spline Road Tool Blueprint
متوسط 2 ساعت و 13 دقیقه
Game Mechanic - Street System
متوسط 2 ساعت و 3 دقیقه
Game - Rolling Ball - Intermediate
متوسط 6 ساعت و 4 دقیقه