تنها تخفیف بزرگ سال 1398 بیش از 30% بر روی تمامی محصولات به مدت محدود 
سرور دانلود ایران، در لینک ها جایگزین شد
ارسال پکیج فیزیکی با توجه به هزینه اندک دانلود از سرور داخلی، لغو گردید

سرفصل پکیج آموزش بازی سازی با Unreal Engine

مدت زمان کل آموزش : 37 ساعت و 23 دقیقه | بخش های رایگان : 2 ساعت و 47 دقیقه
  اخبار آموزش   سرفصل آموزش   سرفصل مرجع (تکمیلی)

نمایش هدف محور
نمایش خطی
Setting Unreal Engine Up
مقدماتی 15 دقیقه
Unreal Engine - Essentials
مقدماتی 1 ساعت و 33 دقیقه
پیشنیاز ها

Using Brush - Essentials
مقدماتی 1 ساعت و 17 دقیقه
پیشنیاز ها

Using Blueprints - Essentials
مقدماتی 2 ساعت و 22 دقیقه
پیشنیاز ها

3dsMax - Essentials
مقدماتی 59 دقیقه
3dsMax Basic Modeling
مقدماتی 3 ساعت و 59 دقیقه
پیشنیاز ها

Rotating Rings Project
مقدماتی 1 ساعت و 3 دقیقه
پیشنیاز ها

Making First Foliage
مقدماتی 1 ساعت و 24 دقیقه
پیشنیاز ها

Material - Essentials
مقدماتی 1 ساعت و 12 دقیقه
پیشنیاز ها

Wind Simulation using Material
مقدماتی 39 دقیقه
پیشنیاز ها

Most Common Usage of Triggers
مقدماتی 52 دقیقه
پیشنیاز ها

Particle System - Essentials
مقدماتی 1 ساعت و 10 دقیقه
پیشنیاز ها

Sound FX - Essentials
مقدماتی 40 دقیقه
پیشنیاز ها

Game - Rolling Ball
مقدماتی 3 ساعت و 44 دقیقه
پیشنیاز ها

Game Mechanic - Mover
مقدماتی 1 ساعت و 4 دقیقه
پیشنیاز ها

Game Mechanic - UFO
متوسط 2 ساعت و 42 دقیقه
Spline Road Tool Blueprint
متوسط 2 ساعت و 13 دقیقه
Game Mechanic - Street System
متوسط 2 ساعت و 3 دقیقه
Game - Rolling Ball - Intermediate
متوسط 6 ساعت و 4 دقیقه