سرفصل پروژه Notify App بر پایه اندروید/کاتلین

مدت زمان کل آموزش : 23 ساعت و 8 دقیقه | بخش های رایگان : 1 ساعت و 4 دقیقه
  اخبار آموزش   سرفصل آموزش   سرفصل مرجع (تکمیلی)

نمایش هدف محور
نمایش خطی
nocover
متوسط 23 ساعت و 8 دقیقه